نشریه تجاری سازیِ فنآوری (JTC) - همکاران دفتر نشریه