نشریه تجاری سازیِ فنآوری (JTC) - مقالات آماده انتشار