نشریه تجاری سازیِ فنآوری (JTC) - اهداف و چشم انداز