نشریه تجاری سازیِ فنآوری (JTC) - فرایند پذیرش مقالات