نشریه تجاری سازیِ فنآوری (JTC) - اصول اخلاقی انتشار مقاله