نشریه تجاری سازیِ فنآوری (JTC) - راهنمای نویسندگان