نشریه تجاری سازیِ فنآوری (JTC) - بانک ها و نمایه نامه ها