نشریه تجاری سازیِ فنآوری (JTC) - اعضای هیات تحریریه