اعضای هیات تحریریه

سردبیر

اسماعيل ساعي ور ايراني زاد

دکتری فیزیک/ دانشکده عوم پایه

saievaremodares.ac.ir