نشریه تجاری سازیِ فنآوری (JTC) - واژه نامه اختصاصی